Słabe rozwiązania równań Hamiltona-Jacobiego z wypukłym hamiltonianem.
ARKADIUSZ MISZTELA


             

Witam serdecznie !

Wi­tam ser­de­cznie wszy­st­kich od­wie­dza­ją­cych mo­ją stro­nę po­świę­co­ną mo­jej pra­cy na­uko­wej, współ­fi­nan­so­wa­nej ze śro­dków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łe­czne­go i Bu­dże­tu Pań­stwa w ra­mach Zin­te­gro­wa­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cy­jne­go Ro­zwo­ju Re­gio­na­lne­go, Dzia­ła­nia 2.6 "Re­gio­na­lne Stra­te­gie In­no­wa­cy­jne i tran­sfer wie­dzy" pro­je­ktu wła­sne­go Wo­je­wódz­twa Ku­ja­wsko-Po­mor­skie­go "Sty­pen­dia dla do­kto­ran­tów 2008/2009 - ZPORR".